§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://swiat-powidel.pl/ prowadzony jest przez Ewę i Mieczysława Chabowskichi w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Kupujący ma prawo, przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Rolniczy Handel Detaliczny, Ewa i Mieczysław Chabowscy, ul. Porzeczkowa 1, Strzelce Górne, 86 – 022 gmina Dobrcz).
 4. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy w drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 5. Strona internetowa https://swiat-powidel.pl/, w tym jej struktura oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Kopiowanie elementów strony, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na stronie, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uprzedniej pisemnej zgody https://swiat-powidel.pl/, jest zabronione.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca sprzedaż w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, Ewa i Mieczysław Chabowscy, ul. Porzeczkowa 1, Strzelce Górne, 86 – 022 gmina Dobcz
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://swiat-powidel.pl/
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty. Istnieje również możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Adres pocztowy– imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 16. Adres reklamacyjny: Rolniczy Handel Detaliczny, Ewa i Mieczysław Chabowscy, ul. Porzeczkowa 1, Strzelce Górne, 86 – 022 gmina Dobcz
 17. Cennik dostaw– znajdujące się pod adresem https://swiat-powidel.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 18. Dane kontaktowe:Rolniczy Handel Detaliczny, Ewa i Mieczysław Chabowscy, ul. Porzeczkowa 1, Strzelce Górne, 86 – 022 gmina Dobcz, e-mail:  swiat-powidel@wp.pl, telefon: 695 400 779
 19. Dane osobowe– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 20. Dane wrażliwe– są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 21. Dostawa– rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw, znajdującym się pod adresem https://swiat-powidel.pl/
 22. Karta produktu– pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 23. Dowód zakupu – faktura RR – zakup bezpośrednio od Rolnika – wystawia Klient
 24. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 25. Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 26. Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient.
 27. Miejsce wydania rzeczy– adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 28. Moment wydania rzeczy– moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 29. Platforma internetowa ODR– unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
 30. Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://swiat-powidel.pl/
 31. Podmiot uprawniony– podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.